POLÍTICA DE PRIVACITAT

**Qui és el responsable del tractament de les dades personals?**

Titular:

Bmk Promocions Especials SLU
Carretera Nova 131
08530 La Garriga (Barcelona)
Tel. 938 605 525
Mòb. 609 493 304 (horari d’oficina)
promo@bmk131.net

Horari: Dilluns a Dijous 8:00 a 14:00 – 15:00 a 17:00 Divendres 8:00 a 14:00

Registre Públic: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona

Pots contactar amb nosaltres per correu electrònic: promo@bmk131.net.

Telèfon Atenció e-commerce: +34 93 860 55 25 (De 8:00 a 14:00 i 15:00 a 17:00)

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), autoritzes a BMK Promocions Especials S.L. (One Off Detailers), B62052139, (en la seva qualitat de responsable de tractament de les dades personals), a tractar les teves dades personals que s’hi facilitin en el present formulari en base al teu consentiment i amb la finalitat de donar compliment a la teva sol·licitud de compra.

Les teves dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual són tractades i de conformitat amb la legislació vigent. No seran cedits a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

De conformitat amb l’establert a l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, autoritzo la parafarmàcia perquè em enviï el seu Butlletí amb publicitat i promocions dels seus productes i serveis, nous productes, que consideri que puguin ser del meu interès per correu electrònic, SMS o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En qualsevol cas podré oposar-me al tractament de les meves dades amb finalitats publicitàries enviant un correu electrònic a l’adreça [promo@bmk131.net] o donant-me de baixa en cada recepció del Butlletí.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, enviant una sol·licitud a la botiga en línia de BMK Promocions Especials S.L., amb domicili a la Ctra. Nova 131, 08530 – La Garriga o per correu a promo@bmk131.net. Pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

**Amb quins fins tractem les teves dades?**

BMK Promocions Especials S.L. tractarà les dades de l’usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

– Gestionar el teu registre com a usuari a la plataforma en línia propietat de BMK Promocions Especials S.L.

– Gestionar la contractació de productes i/o serveis que realitzis a través del web, així com la facturació i enviament corresponent.

– Donar resposta a les consultes i dubtes plantejats al bloc, si existeix, i en les diferents xarxes socials propietat de BMK Promocions Especials S.L.

– Remetre periòdicament (a través de correu electrònic, via postal i/o SMS) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb les nostres plataformes en línia, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revogui el seu consentiment.

– Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris al web.

– Elaborar un perfil comercial de l’usuari i realitzar accions comercials ajustades al mateix, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d’accés, tràfic), llevat que l’usuari s’oposi o revogui el seu consentiment.

– Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

**Quines categories de dades tractem?**

BMK Promocions Especials S.L. tracta les següents categories de dades:

– Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça electrònica, codi postal, telèfon, població, etc.

– Dades de característiques personals (data de naixement, sexe, etc.).

– Dades de tràfic i localització.

– Metadades de comunicacions electròniques.

– Dades d’informació comercial.

– Dades econòmiques o financeres.

Els dades que als formularis disposats per BMK Promocions Especials S.L. a través de la seva plataforma en línia apareguin marcats amb un asterisc (*), seran necessaris per complir amb la finalitat contractual o legal establerta. Per tant, si l’usuari no els facilita, no serà possible el seu registre al web ni atendre la seva sol·licitud.

En cas que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a BMK Promocions Especials S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, BMK Promocions Especials S.L. podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Amb quines bases legitimadores tractem les seves dades personals?

La legitimació per al tractament de les dades de l’usuari per part de BMK Promocions Especials S.L. per dur a terme l’alta i el registre de l’usuari a la web es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat en cada cas.

D’altra banda, la gestió de la contractació de productes i/o serveis a través de les webs, la facturació i els enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la nostra plataforma en línia, informació comercial i/o promocional, l’elaboració d’informes estadístics anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a la web, es basen en l’interès legítim de la companyia per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

D’acord amb l’Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a del RGPD, d’haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a això per a l’enviament de comunicacions comercials d’acord amb aquest consentiment.

Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al l’enllaç previst per a això a l’e-mail amb aquesta comunicació comercial.

Després de donar-se de baixa, bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent utilitzades, o ens reservem el dret de continuar utilitzant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els quals els informem en aquest document.

Els consents obtinguts per a les finalitats esmentades són independents per la qual cosa l’usuari podrà revocar un o diversos d’ells sense afectar als altres.

De la mateixa manera, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de BMK Promocions Especials S.L.

Qui són els destinataris de les dades?

Les seves dades personals podran ser comunicades per part de BMK Promocions Especials S.L. a:

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut de l’establert en la Llei.

Empreses de transport o serveis relacionats amb l’únic objectiu que aquest pugui realitzar l’emissió de la factura corresponent, gestionar la recollida de la comanda o, en el seu cas, l’enviament de la comanda a l’adreça indicada per l’usuari.

Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.

Prestadors de serveis per gestionar el tractament de dades descrits en la política de privadesa, d’acord amb la normativa vigent en protecció de dades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per BMK Promocions Especials S.L.

Es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals?

Les seves dades personals podran ser comunicades a destinataris ubicats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu, incloent països que no proporcionen un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió. No obstant això, en aquests casos, les mateixes seran tractades amb escrupolós compliment de la legislació europea i espanyola.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Les seves dades personals es transmeten des del seu accés al nostre servidor de forma segura mitjançant encriptació. Això s’aplica a la seva comanda i a l’inici de sessió del client. Fem servir el sistema de codificació SSL (Secure Socket Layer). A més, protegim els nostres llocs web i altres sistemes mitjançant tècniques i organitzatives amb la pèrdua, destrucció, modificació o difusió de les seves dades per part de persones no autoritzades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l’usuari sol·liciti la seva baixa a BMK Promocions Especials S.L., oposant-se o revocant el seu consentiment. Tot això sense perjudici que aquest termini pugui ampliar-se quan vostè així ho autoritzi expressament o existeixin tractaments particulars derivats de la relació contractual que segueixin vigents amb posterioritat a aquest termini.

Quins drets li assisteixen en cas de tractament de les seves dades?

Com a titular de les dades, pot enviar-nos un escrit a BMK Promocions Especials S.L., Ctra. Nova 131, 08530 – La Garriga, Barcelona, Espanya o per correu electrònic a l’adreça [promo@bmk131.net], adjuntant fotocòpia d’un document acreditatiu de la seva identitat, per exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

Revocar els consentiments atorgats.

Obtenir confirmació sobre si a BMK Promocions Especials S.L. s’estan tractant dades personals que el concernin o no.

Accedir a les seves dades personals.

Rectificar les dades inexactes o incompletes.

Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Obtenir de BMK Promocions Especials S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BMK Promocions Especials S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Obtenir intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de BMK Promocions Especials S.L., si s’escau.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat consideri que BMK Promocions Especials S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Quina és la procedència de les dades quan no les ha facilitades el seu titular?

Juntament amb la informació que vostè ens proporciona directament (per exemple, a través de formularis, etc.), obtindrem informació sobre els seus hàbits de navegació en cas que vostè hi consenteixi.

En cas que les dades facilitades es refereixin a altres persones físiques diferents del titular de les dades, aquest manifestarà haver informat i obtingut el consentiment previ d’aquelles per al tractament de les seves dades d’acord amb les finalitats previstes en aquestes clàusules. En el cas concret de menors d’edat, si l’interessat no és el representant legal del menor es compromet a obtenir el consentiment exprés d’aquest.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

BMK Promocions Especials S.L. tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’elles, d’acord amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.

Canvis en la política de privadesa

BMK Promocions Especials S.L. es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives que siguin pertinents. En aquests supòsits, anunciarà al Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Última actualització: 5 de març de 2024