CONDICIONS D’ÚS

Identificació del responsable del lloc web

Titular: BMK PROMOCIONS ESPECIALS S.L. (d’ara endavant, BMK Promocions Especials)

Domicili social: Ctra. Nova 131, 08530 – La Garriga, Barcelona NIF: B62052139

La data d’alta de BMK PROMOCIONS ESPECIALS SL va ser el dia 20/09/1999, constituint la seva meta com a COMERÇ D’ARTICLES PUBLICITARIS. Aquesta empresa està classificada dins del CNAE a la categoria 7311 – Agències de publicitat. BMK PROMOCIONS ESPECIALS SL es troba dins de la classificació SIC amb el número 7311. L’empresa BMK PROMOCIONS ESPECIALS SL està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i té en el BORME 20 actes.

Telèfon: +34 93 860 55 25

Correu electrònic: promo@bmk131.net

Objecte

Les presents condicions d’ús (d’ara endavant, les “Condicions d’Ús” o les “Condicions”) regulen els drets i obligacions de BMK Promocions Especials i dels usuaris en relació amb l’accés, navegació i utilització del present lloc web, sense perjudici que el prestador es reservi el dret a modificar, sense previ avís, el contingut de les mateixes.

En tot cas, l’accés per part de l’usuari al lloc web un cop tingui lloc aquesta modificació implica l’acceptació de les Condicions i les modificacions introduïdes per part de l’usuari.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot estar subjecta a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades, i hauran de ser acceptades de forma expressa i amb caràcter previ per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o, en el seu cas, modificar les presents Condicions d’ús.

En aquest sentit, i sense perjudici del que disposen les presents Condicions d’Ús, la contractació de qualsevol producte i/o servei de pagament ofert pel prestador estarà regulada per les condicions generals i/o particulars de cada servei específic disposades a l’efecte.

Als efectes de la interpretació de les presents Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat, així com la resta de textos legals i polítiques d’ús que són accessibles des del lloc web, bastant la navegació per part de l’usuari per entendre que aquest les accepta de forma conscient i informada.

Accés i registre al lloc web

L’accés a la majoria de continguts del lloc web és completament gratuït i no requereix registre previ, sense perjudici que puguin existir apartats o serveis particulars que requereixin el registre previ, i en el seu cas poden implicar l’abonament de quantitats econòmiques. En aquest darrer cas l’usuari serà informat de forma prèvia, havent d’acceptar les corresponents condicions de contractació d’aquest servei.

Queda prohibit l’accés al lloc web per part de menors d’edat. No obstant això, en cas que tingui lloc l’accés al lloc web i registre per part d’un menor, es presumirà que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, sense perjudici que el prestador es reservi el dret a realitzar quantes verificacions i comprovacions consideri oportunes.

En cap cas el prestador es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascun d’aquests serà l’únic responsable que la informació facilitada a BMK Promocions Especials resulti adequada, exacta i precisa o, en cas contrari, de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de la manca de qualitat de les dades.

Requisits per registrar-se com a usuari

Per poder dur a terme la compra de productes i/o serveis posats a disposició dels usuaris, resulta precís que aquests es registrin prèviament, facilitant a través dels formularis disposats a tal efecte, com a mínim, les dades de registre que siguin requerides com a obligatòries.

És requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari ser major de divuit (18) anys i proporcionar a través del lloc web tota la informació requerida com a obligatòria. L’usuari registrat assumeix que el seu compte d’usuari és personal i intransferible, podent registrar-se al lloc web tant persones físiques com a persones jurídiques.

Tot usuari registrat disposarà d’una contrasenya d’accés, que serà en tot cas, personal, intransferible, tindrà una vigència temporal limitada. Aquesta contrasenya haurà de complir uns requisits mínims de longitud i seguretat. L’usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per a això el procediment disposat al lloc web. En cap cas BMK Promocions Especials tindrà accés directe a aquesta contrasenya llevat per a la prestació del servei d’accés al lloc web als usuaris. Aquesta contrasenya romandrà en els sistemes de BMK Promocions Especials xifrada, per assegurar-ne la conservació i evitar-ne l’accés no autoritzat per part de tercers.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a BMK Promocions Especials qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com el robatori, extravio, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador quedarà exempt de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Baixa com a usuari registrat

L’usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar la seva baixa del lloc web com a usuari registrat. La sol·licitud de baixa com a usuari registrat comportarà l’anul·lació de la seva compta d’usuari i l’eliminació de tota la informació associada, llevat del que es disposa en la política de privacitat respecte de la conservació de determinades dades per complir amb les obligacions legals.

BMK Promocions Especials es reserva el dret a donar de baixa del lloc web, sense necessitat de preavís, als usuaris que incompleixin les presents Condicions d’Ús, la Política de Privacitat o qualsevol altra política o normativa específica del lloc web.

El contingut d’aquesta secció s’entén sense perjudici de les opcions de revocació del consentiment que l’usuari pugui realitzar en qualsevol moment i que seran degudament tractats en la Política de Privacitat.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web d’acord amb la legislació aplicable, les presents Condicions d’Ús i la Política de Privacitat, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, correcta i lícita, abstenint-se de:

Utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

Utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als continguts de les presents Condicions d’Ús, les lleis aplicables, els drets i interessos de tercers o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels equips informàtics dels altres usuaris o els documents, fitxers i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Suprimir, eludir o manipular el dret de propietat intel·lectual i industrial i altres dades identificatives dels drets del prestador o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació que puguin contenir els continguts.

Emprar qualsevol contingut del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra mena de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones independentment de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

Incloure en pàgines web aliens, així com de qualsevol altre mitjà de comunicació, els continguts reproduïts del lloc web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que BMK Promocions Especials pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per virtut de les presents Condicions d’Ús, la Política de Privacitat o la llei, sense perjudici de les accions legals corresponents que puguin derivar-se de tota la informació aportada per l’usuari i de qualsevol altre dret o acció que pugui ser exercitat per BMK Promocions Especials.

Queda prohibit l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites o que lesió la reputació de BMK Promocions Especials o de tercers, o que d’alguna manera resultin perjudicials per a aquests o per a qualsevol altre usuari o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir-ne la normal utilització o gaudi per part dels usuaris.

Limitació de responsabilitat

BMK Promocions Especials no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o nocius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

BMK Promocions Especials es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s’hi presten en el mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades elèctriques o per qualsevol altra causa, sense que cap responsabilitat pugui ser imputada a BMK Promocions Especials.

En cap cas BMK Promocions Especials serà responsable davant de l’usuari o tercers per la decisió de l’usuari o de tercers de prendre o no prendre decisions basades en la informació proporcionada a través del lloc web.

En aquest sentit, l’usuari reconeix i accepta que la prestació dels serveis i la utilització del lloc web es realitza sota el seu únic i exclusiu risc i responsabilitat.

En qualsevol cas, BMK Promocions Especials exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l’accés als continguts, la seva reproducció, difusió o distribució o de qualsevol decisió presa basada en la informació obtinguda a través del lloc web.

BMK Promocions Especials no es fa responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers que puguin derivar-se de la inclusió al lloc web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o qualsevol altre signe distintiu pertanyent a tercers que hagin declarat ser titulars de l’objecte de la inclusió. Aquesta inclusió no implica la existència d’un acord de cessió de drets, ni la seva validació, ni la recomanació, patrocini o acceptació per part de BMK Promocions Especials.

En relació amb això, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, així com qualsevol ús dels continguts del lloc web, amb independència de la seva forma o finalitat, sense l’autorització prèvia, expressa i escrita de BMK Promocions Especials.

Propietat intel·lectual i industrial

BMK Promocions Especials és titular o, si escau, disposa de les corresponents llicències sobre els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, divulgació i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, així com sobre els continguts disponibles a través d’aquest.

El prestador no concedeix cap llicència o autorització d’ús personal i no transferible a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de BMK Promocions Especials, podent visualitzar els elements del lloc web, emmagatzemar-los, copiar-los i imprimir-los exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sent absolutament prohibit qualsevol altre ús, còpia, emmagatzematge o reproducció d’aquests elements per a finalitats diferents sense l’autorització prèvia i expressa de BMK Promocions Especials.

Política de privacitat

La utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’acceptació de la Política de Privacitat del lloc web, així com del tractament de les dades recollides a través d’aquest. Pots consultar la nostra Política de Privacitat en l’enllaç habilitat a aquest efecte.

Legislació aplicable

Les presents Condicions d’Ús es regiran en tots els seus extrems per la legislació espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de disputa o diferència entre les parts en relació amb l’interpretació, execució o resolució dels contractes subscrits entre les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.